Shop

TAKOYAKI

3,95€

WAKAME

3,50€

EDAMAME

2.95€

GYOZA DE POLLO A LA PLANCHA (6U)

4.50€

GYOZA VEGETAL A LA PLANCHA (6U)

4.25€

GYOSA DE GAMBA AL VAPOR (6U)

6,25€

SIU-LUG-BAO (6U)

5,75€

TORIKATSU

5,50€

WAKATORI

5.50€

BAO CERDO (2U)

5,95€

BAO TERNERA(2U)

6.95€

BAO POLLO CURRY (2U)

5,95€

BAO POLLO FRITO (2U)

5.95€

BAO VEGETAL (2U)

5.75€

BAO DE GAMBAS (2U)

7.95€

BAO DE PESCADO (2U)

6,95€